معرفت شماره 243 -اسفند 1396

خشوع و سرسپردگي مؤمنان راستين در برابر خداوند* آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح (ص 5)

تأملاتي در باب اومانيسم وحيد كنگراني فراهاني (ص 41)

تلازم علّي و معلولي و رابطة آن با اختيار محمد سربخشي/ عزت غروي نائيني (ص 49)

حسيات و ارزش معرفتي آن در نظر ابن‌سينا مهدي اكبري باغخيراتي/ عليرضا صانعي (ص 71)

وجود رابط در انديشة صدرالمتألهين محمد سربخشي/ اسماعيل شابندري (ص 83)

الملّخص (ص 96)

ABSTRACTS (ص 99)