موانع تربيت عقلانى از ديدگاه شهيد مطهّرى

ضمیمهاندازه
8.pdf369.19 کیلو بایت

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 101ـ114

مريم عشورى1

محمدحسين حيدرى2

حسنعلى بختيار نصرآبادى3

چكيده

يكى از مهم ترين عوامل مؤثر در تعليم و تربيت، پرورش و تقويت نيروى عقل است؛ به سبب آنكه عقل در تعديل و كنترل تمايلات نفسانى و دعوت به اعمال نيك و تقيد به مكارم اخلاقى نقش مهمى ايفا مى كند. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى، در پى بررسى عوامل و موانع تربيت عقلانى بر مبناى ديدگاه هاى شهيد مطهّرى و تبيين تربيت عقلانى در عرصه تربيت اسلامى است. نتايج مقاله حاضر مبيّن آن است كه از منظر شهيد مطهّرى، موانع تربيت عقل را مى توان وابسته به علل اخلاقى و عاطفى (پيروى از نفس اماره، مرعوبيت و....)، علل فرهنگى، اجتماعى و سياسى (فرهنگ و جبر حاكم بر جامعه، پيروى از عادات اجتماعى و...) و علل جسمانى (عدم استفاده صحيح حواس، آثار ناشى از اعتياد) دانست.

كليدواژه ها: تربيت اسلامى، شهيد مطهّرى، تربيت عقلانى، موانع تربيت عقلانى.


1 دانشجوى كارشناسى ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان. maryameashouri@yahoo.com

2 استاديار گروه علوم تربيتى دانشگاه اصفهان. mhheidari1353@gmail.com

3 دانشيار گروه علوم تربيتى دانشگاه اصفهان. h.nasrabadi89@gmail.com

دريافت: 27/ 3/ 91 پذيرش: 22/ 10/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
101