نقد و بررسى شاخص طول در تاريخ گذارى قرآن با تأكيد بر تحقيقات بلاشر

ضمیمهاندازه
7_OP.PDF624.83 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 214 (ويژه علوم قرآنى)

صغرى لك زايى / دانشجوى دكترى علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه كاشان                      s_lakzaei1986@yahoo.com

جعفر نكونام / دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم                            j.nekoonam@yahoo.com

دريافت: 29/5/93               پذيرش: 12/12/93

 

چكيده

تحقيقات صورت گرفته بر تاريخ گذارى قرآن از سوى بلاشر نشان مى دهد كه وى نيز همانند ساير خاورشناسان به روايات ترتيب نزول توجهى نداشته و براساس شاخص هاى سبك شناسى نظير شاخص طول آيات و سور به طبقه بندى چهار دوره اى از سور قرآن براساس سه دوره مكى و يك دوره مدنى اقدام نموده است. پيش فرض او اين است كه با گذر رسالت، طول آيات و سور افزوده مى شده است. به طور طبيعى، اين سؤال مهم جلب نظر مى كند كه بلاشر با چه دليل و توجيهى از اين شاخص در تاريخ گذارى بهره برده و اصولاً اعتبار و كارايى علمى اين روش تا چه اندازه است؟ اين پژوهش با روش توصيفى به نقد و بررسى معيار طول در تاريخ گذارى قرآن با تأكيد بر تحقيقات بلاشر پرداخته است؛ در نهايت، استثنائاتى در اين بين شناسايى گرديد كه از ميزان اعتبار شاخص طول در تاريخ گذارى كاست.

 

كليدواژه ها: شاخص طول، تاريخ گذارى قرآن، طبقه بندى بلاشر، مكى و مدنى، طبقه بندى آيات.

 

 


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
214
شماره صفحه: 
85