جايگاه كرامت انسانى در تربيت اخلاقى و اجتماعى با تكيه بر آراء شهيد مطهرى

ضمیمهاندازه
2.pdf744.34 کیلو بایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

محمد نجفى / استاديار دانشگاه اصفهان                      mdnajafi@yahoo.com

فاطمه رمضانى / دانشجوى دكترى علوم تربيتى دانشگاه اصفهان                      framezani.1390@yahoo.com

احسان ياورى / دانشجوى دكترى دانشگاه قم                 ehsanyavari.1390@yahoo.com

دريافت: 23/6/94               پذيرش: 11/12/94

 

چكيده

در ديدگاه اسلامى، نظر بر كرامت و ارزشمندى شخصيت انسان است؛ زيرا انسان در اين ديدگاه، از بهره هايى ذاتى همچون روح الهى، اراده و اختيار، متناسب ترين خلقت، جايگاه خليفه اللهى و مانند آن برخوردار است؛ انتفاعى كه ساير مخلوقات از آن بى بهره، اما تمام انسان ها به دور از ظواهر نژادى، جنسى و سنى از آن محظوظ اند. پاسخ به اين سؤال مهم كه «جايگاه كرامت ذاتى انسان، در تربيت اجتماعى و اخلاقى كجاست؟» هدف اين پژوهش است كه با تكيه بر آراء شهيد مطهرى دنبال كرده و از روش توصيفى ـ تحليلى براى رسيدن به پاسخ سؤال مذكور استفاده كرده است.

     نتايج به دست آمده بيانگر اين است كه آگاهى متربى نسبت به كرامت خدادادى و انسانى خود، و به تبع آن، باور و اصرار او بر حفظ  و ارتقاى اين دارايى وجودى بر تنظيم و سامان بخشى روابط و تعاملات اجتماعى و همچنين تخلق به اخلاقيات پسنديده تأثيرگذار است و تحقق تربيت اخلاقى و اجتماعى را به دنبال دارد.

 

كليدواژه ها: كرامت، تربيت اخلاقى و اجتماعى، شهيد مطهرى.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
13