بررسي تطبيقي مباني «جهاني‌بودن دين» در مسيحيت كاتوليك و تشيع

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf307.84 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

محمدباقر ولی ابرقویی / دانش‌پژوه کارشناسی ارشد دین‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

valiabarghoei@gmail.com

محمدحسین طاهری آکردی / استادیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

Taheri-akerdi@iki.ac.ir

دريافت: 3/12/95     پذيرش: 15/5/96

چکیده

«جهاني‌بودن دین» یعنی: ظرفیت‌هایی که یک دین برای حکومت جهانی دارد. این موضوع از مباحث پرچالش در میان اندیشمندان مسلمان و کاتولیک است، اما تاکنون به صورت تطبیقی میان مسیحیت و اسلام بررسي نشده است. این تحقیق شباهت‌ها و تفاوت‌های مبانی جهانی‌بودن دین در تشیع با کاتولیک را به صورت توصیفی و تحلیلی پيش‌روي مي‌نهد. مبانی جهانی­بودن مسیحیت کاتولیک با مبانی جهانی‌بودن تشیع در ادلة نقلی جهانی‌بودن و جاودانگی شباهت دارند. در هر دو، عبارات دال بر جهانی‌بودن کتابي مقدس است، اگرچه در مسیحیت، عباراتی که از حضرت عيسي علیه السلام بر جهانی‌بودن دلالت دارد، دچار تناقض است. این در حالی است که همة مبانی جهاني‌بودن در تشیع، به طور کامل هماهنگ است. در تشیع، مبانی جهانی‌بودن، هم عقلی است و هم مبتني بر آیات قرآن و روایات. اما در مسیحیت، مبانی جهانی‌بودن دین کاملاً هماهنگ نیست و گاهي تعارض دارد. ناگفته نماند که برخی از مبانی مختص تشیع است، درحالي‌كه مسیحیت از این مبانی محروم است.

کلیدواژه‌ها: بررسی تطبیقی، مبانی، جهانی‌بودن، مسیحیت کاتولیک، تشیع.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
37