تبيين نظام انسان‌شناسي مسيحي (با تأكيد بر رسالة روميان)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf299.21 کیلو بایت

 سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

سیدمحمدحسن صالح / دانش‌پژوه دکتری ادیان و عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

m.hasansaleh2010@gmail.com  

دريافت: 8/4/96                    پذيرش: 19/9/96

چکیده

پولس تأثیرگذارترین شخص پس از حضرت عیسی مسیح در تنسیق و تکمیل مسیحیت است، به‌گونه‌اي‌كه می‌توان الهیات مسیحی را «الهیات پولسی» دانست. نامه‌هاي پولس، که تنها میراث مکتوب او به‌شمار می‌رود، دربردارندة انسان‌شناسی خاصی است که بر اساس آن، به چیستی سرشت انسان پاسخ داده شده است. در این مقاله، با مراجعة مستقیم به نامه‌های پولس و به‌ویژه رسالة «روميان»، مؤلفه‌هاي اصلی انسان‌شناسی او استخراج شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، حیات انسان به سه مرحلة ابتدايي، قبل از صلیب، و بعد از صلیب تقسیم می‌شود. انسان ابتدایی به واسطة اتفاقات باغ عدن و گناه آدم و حوا، دچار مرگ و تمایل به گناه شد؛ اما با مرگ فدیه‌وار عیسی و به صلیب کشیده شدن او، انسان‌ها عدالت و تقدس خود را بازیافته، اين مكان را پيدا كردند كه با ایمان به مسیح، به پاکی اولية خود بازگردند.

كليدواژه‌ها: پولس، انسان‌شناسی، گناه ذاتی، رسالة رومیان، عدالت.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
61