بررسي سازوكارهاي تأمين حريم خصوصي در مسكن شهر ايراني با تأكيد بر نمودهاي معماري سنتي ـ اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf395.92 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

 

فاطمه علایی رحماني / دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء علیهم السلام تهران     f.alaee@alzahra.ac.ir  
فهیمه غلامی‌نژاد / کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء علیهم السلام تهران       f.gholaminejad@student.alzahra.ac.ir
سعیده کرباسی / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء علیهم السلام تهران         saeidehkarbasi@gmail.com 
دريافت: 12/11/96                    پذيرش: 10/2/97
چکیده
حفظ حریم در شهر اسلامی، به‌ویژه در مسکن، از جمله اصول اولیه است که مورد قبول تمام پژوهشگران است. ازآنجاکه در بسیاری از آیات و روایات بر لزوم تأمین حریم خصوصی در مسکن اشاره شده است، معماران در ساخت مسکن سنتی به حفظ حریم افراد خانواده توجه می‌کردند؛ اما امروزه ورود جریان مدرنیتة غربی به کشورهای اسلامی باعث ایجاد تغییر در نحوة طراحی شهری و مسکن معاصر شده است که سازگار با اعتقادات اسلامی مردم نیست. هدف از این پژوهش، تحلیل سازوکارهای مؤثر در تأمین حریم خصوصی با توجه به تعالیم اسلامی براي به‌کارگیری در مسکن معاصر و به‌روزرسانی آن می‌باشد. روش تحقیق، از نوع تحلیلی ـ توصیفی، و گردآوری مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای است. در نهایت، به‌روزرسانی و کاربست این عوامل در طراحی معماری مسکن معاصر، با هدف خلق آرامش و آسایش زندگی انسان، به‌عنوان راهبردهایی معمارانه برای پیشرفت و هدایت معماری معاصر مسکن شهر ایرانی پیشنهاد شده است، تا گامي در جهت ترویج سبک زندگی منطبق بر جهان‌بینی اسلامی برداشته شود.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، تعالیم اسلامی، سبک زندگی اسلامی، حریم خصوصی در اسلام، مسکن.

 

 


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
245
شماره صفحه: 
103