سير تطور جهان‌شناسي اسماعيليه و تاثير آن بر دعوت ديني آنان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf1.59 مگابایت

سال بيست و هشتم ـ شماره پنجم، پياپي 260 (ويژة اديان)

مرتضی مداحی / دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب    morteza.maddahi@gmail.com
دريافت: 02/12/97                    پذيرش: 17/04/98
چكيده
یكی از فرق شیعه كه هنوز نیز در قالب‌های مختلف حیات دارد، فرقة اسماعیلیه است. این فرقه علاوه بر تمایلات باطن‌گرایی و تأویل‌مداری در ظواهر شریعت، در بحث‌های هستی‌شناسی نیز دیدگاه‌های خاصی دارند. اسماعیلیه که در مباحث فلسفی متأثر از نوافلاطونیان و اخوان‌الصفا بوده‌اند، در فلسفه‌پردازی برای عالم، یكی از پیچیده‌ترین راه‌ها را پیموده‌اند. یكی از مسائلی كه از دیدگاه اسماعیلیه قابل تحقیق است، جهان‌شناسی اسماعیلیه است كه در آن ردپای فلسفه گنوسی، صوفیه، اخوان‌الصفا، فلسفه ابن‌سینا و فارابی قابل مشاهده است. در این مقاله به روش تحليلي ـ توصيفي به نحوة تأثیرپذیری از فلسفه افلاطونی و اخوان‌الصفا و دیگر فلاسفه پرداخته شده و تأثیر آن بر نظام دعوت اسماعیلی و چرایی لزوم تأویل از دیدگاه آنان بررسی شده است. در این مقاله تلاش شده دیدگاه اسماعیلیه در نظام تکوین و تشریع و دعوت از بین آثار بزرگان اسماعیلیه و شارحان احوال آنها جست‌وجو شود.
كليد‌واژه‌ها: جهان‌شناسي، اسماعيليه، نوافلاطوني.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
260
شماره صفحه: 
11