دانشگاه اسلامي؛ دانشگاهي ياددهنده (ضرورت‌ها و چالش‌ها)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf391.12 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

سیف‌اله فضل‌الهی / استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم    fazlollahigh@yahoo.com
مریم حیدرزاده / کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران            heydarzadeh66m@gmail.com
دريافت: 18/11/97                    پذيرش: 10/3/98
چکيده
دانشگاه، نهادی حیاتی در فرایند توسعۀ هر ملت و نقطۀ تلاقی قلمـروهای فرهنـگ، قـدرت و دانـش اسـت. دانشگاه اسلامی در راستای عمل به‌رسالت خود در جهت تولید علم و ترویج ارزش‌ها و ارائه خدمات نو، نه‌تنها ناگزیر از واکنش سریع به تغییرات و خلق فرهنگ یادگیري است؛ بلکه رهبران آن باید باور داشته باشند که از همة اعضای دانشگاه می‌توان آموخت. هدف مطالعه حاضر، بررسی ضرورت‌های برخورداری دانشگاه اسلامی از ویژگی‌ و تبین برخی از چالش‌های پیش‌رو برای تبدیل شدن به دانشگاه یاددهنده است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیل اسنادی است. یافته‌ها نشان داد در دنیای در حال تغییر کنونی، رهبران درحالی‌که یاد می‌دهند، خود نیز باید به‌طور مداوم یاد بگیرند. این اساس چرخة یادگیری شرافتمندانه است. در دانشگاه‌های یاددهنده، رهبران رسالت خود را در آموزش افراد جست‌وجو می‌کنند، آنها آموزش می‌دهند و معتقدند آموزش بهترین روش توسعة کارکنان است. در دانشگاه یاددهنده، رهبران با ارزش‌ها زندگی می‌کنند. با توجه به تکیة دانشگاه اسلامی و دانشگاه یاددهنده بر دو بنیاد فرهنگ و رهبری ارزشی، تحقق یاددهندگی دانشگاه اسلامی دور از دسترس نیست.
کلیدواژه‌ها: دانشگاه اسلامی، دانشگاه یاد‌دهنده، دیدگاه قابل یاد‌گیری، ایده‌ها، ارزش‌ها، انرژی هیجانی، قاطعیت در تصمیم‌گیری.

 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
69