مؤلفه‌هاي سياست‌گذاري نظام اسلامي بر مبناي انديشه سياسي مقام معظم رهبري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf342.66 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

مرتضي علويان/ استاديار دانشگاه مازندران    m.alavian@umz.ac.ir
سيدصالح موسوي/ كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه مازندران        Salehmusavi111@yahoo.com
دريافت: 12/10/97                    پذيرش: 30/3/98
چکيده
سیاست‌گذاری در نظام‌های سیاسی همواره در جهت تحقق بخشیدن به اهداف دولت‌ها تعریف می‌گردد. نقش رهبران در جامعه، نقش هدایت‌کنندگی است و در مسیر آن سیاست‌گذاری یک کشور را ترسیم می‌کنند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری بالاترین مقام را برای تصمیم‌گیری‌های کلان در سیاست‌گذاری نظام را داشته و دیدگاه‌های ایشان برگرفته از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. براین‌اساس، سوال اصلی تحقیق این است که مؤلفه‌های سیاست‌گذاری نظام اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری کدام‌اند؟ فرضیه مقاله بر این فرض استوار است که با توجه به مدل‌های سیاست‌گذاری عینیت‌گرا، آرمان‌گرا و ذهنیت‌گرا، سیاست‌گذاری در اندیشه رهبری از زوایای گوناگون و متنوعی برخوردار است. یافته‌های پژوهش حکایت از این نکته دارد که سیاست‌گذاری رهبری در چهار حیطه سیاست‌گذاری اجتماعی، سیاست‌گذاری امنیتی، سیاست‌گذاری دفاعی و سیاست‌گذاری اسلامی قرار می‌گیرد. هر چهار حیطه در مجموعه الگوی عینیت‌گرا می‌گنجد. همچنین این نوشتار برای پیشبرد فرضیۀ خود از روش توصیفی‌ ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای بهره برده است.
كليدواژه‌ها: سیاست‌گذاری، نظام سیاسی، سیاست‌گذاری اجتماعی، سیاست‌گذاری امنیتی، سیاست‌گذاری دفاعی.
 


The Components of the Policy Making of Islamic System in the Supreme Leader’s Political Thought

Morteza Alaviyan / Assisstant Professor Mazandaran University    m.alavian@umz.ac.ir
Seyed Saleh Mousavi / Master’s Degree, Political Science, Mazandaran University    Salehmusavi111@yahoo.com
Received: 2019/01/02 - Accepted: 2019/06/20
Abstract
Policy making in political systems is always defined as a means for achieving the goals of governments. The role of community leaders is giving guidance and in this way they frame the policy of country. According to the Constitution of the Islamic Republic, the supreme leader has the highest position of authority in making major decisions about the policy making of the system, and his views are in accord with the principles and aspirations of the Islamic Revolution. The main question of the research is: what are the components of the policy making of Islamic system in the political thought of the supreme leader? The hypothesis of the paper is based on the assumption that, concerning the objective, idealistic and subjective models of policy making, the ideas which the supreme leader holds in this regard can be viewed from different angles. The research findings indicate that, the supreme leader considers that policy making covers four areas: social policy making, security policy making, defense policy making and Islamic policy making. All the four areas fall into the category of objective pattern. Using a descriptive-analytical method and referring to library resources, this paper seeks to confirm the mentioned hypothesis. 
Key words: policy making, political system, social policy making, security policy making, defense policy making.
 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
55