سیر تطور مسجد جامع اموی دمشق

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf244.44 کیلو بایت

صفيه رضايي/ دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات قم    s.sreza257@yahoo.com
مجید شاکر سلماسی/ دکترای شیعه‌شناسي دانشگاه اديان و مذاهب    shaker1361@gmail.com
دريافت: 11/5/98                    پذيرش: 25/11/98
چکيده
شناخت پیشینه مساجد و تاریخ معماری آن می‌تواند زمینه‌ساز شناخت تمدن اسلامی باشد. مسجد اموی دمشق یکی از شاهکارهای معماری اسلامی به‌شمار می‌رود، و شناخت پیشینه و معماری آن می‌تواند در چگونگی شکل‌گیری تمدن اسلام مفید باشد.    
این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و در قالب مطالعه‌ای کیفی به انجام رسیده و به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیر تکوینی مؤلفه‌های زیبایی‌شناختی در سطح در زمانی» و «همزمانی» چه نقشی در شکل‌گیری زیبایی‌شناسی ساختار بناهای دوره اسلامی به‌ویژه قبة‌الصخره و مسجد جامع دمشق داشته است؟ نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که برخی از بناهای اوایل دوره اسلامی در سطح زمانی نتیجۀ آمیزش و تلافی فرهنگ‌های مختلف بوده‌اند و زیبایی‌شناسی آنها از ویژگی چند فرهنگی برخوردار است.    
در این مقاله به تاریخ شکل‌گیری مسجد اموی به‌عنوان یکی از آثار تمدنی بزرگ اسلام و نیز پیوند و ارتباط این تمدن عظیم اسلامی با سایر تمدن‌های موجود مورد مطالعه قرار گرفته است.
كليدواژه‌ها: تمدن اسلامی، مسجد اموی دمشق، معماری اسلامی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
9
صفحه شروع مقاله: 
9
صفحه پایان مقاله: 
17