نهضت اصلاح دینی و تأثیر آن در انقلاب های علمی و صنعتی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf267.45 کیلو بایت

جواد قلي‌پور / دانش‌پژوه دکتری کلام اسلامی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    gh.javad1392@gmail.com
دريافت: 5/9/98                    پذيرش: 27/1/99
چکيده
بي‌تردید نهضت اصلاح دینی یکی از مهم‌ترین نهضت‌هایی است که غرب مدرن آن را تجربه کرده است. این نهضت در ابعاد مختلفی، غرب و مسیحیت را تحت تأثیر خود قرار داده است. هدف نوشتار حاضر، تبیین نقش نهضت اصلاح دینی در رشد و بالندگی انقلاب علمی و صنعتی و به‌تبع آنها، تأثیر آن در سرمایه‌داری است. مسئلۀ اصلی پژوهش این است که آیا نهضت اصلاح دینی در به‌وجود آمدن یا رشد و گسترش انقلاب علمی، انقلاب صنعتی و سرمایه‌داری تأثیر داشته است یا خیر؟ در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، شواهد و دلایل تأثیر نهضت اصلاح دینی را در رشد و بالندگی انقلاب علمی و صنعتی و سپس در سرمایه‌داری که این نهضت طریق آن در انقلاب صنعتی مؤثر بوده، مورد بررسی قرار داده‌ایم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نهضت اصلاح دینی از طریق تقدس بخشیدن به دنیا و امور دنیوی، تشویق به مطالعه طبیعت، دعوت ریاضت‌گری و ترک لذت در انقلاب علمی، صنعتی و سرمایه‌داری مؤثر بوده است.
کلیدواژه‌ها: نهضت اصلاح دینی، انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، سرمایه‌داری، دین.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
63
صفحه شروع مقاله: 
63
صفحه پایان مقاله: 
70