آسيب‌شناسي خانواده؛ واكاوي علل و عوامل

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf267.07 کیلو بایت

محمد فولادي‌وندا / دانشيار گروه جامعه‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    fooladi@iki.ac.ir
دريافت: 26/11/98                    پذيرش: 17/02/99
چكيده
خانواده در فرهنگ اسلامي ـ ايراني امري مقدس و بسيار مورد تأکيد مي‌باشد. با اين‌حال، موقعيت کنوني خانواده ايراني حاكي از بروز آسيب‌هاي بسيار و بحراني شدن آن دارد. اين پژوهش رويكردی تحليلي و اسنادي به آسيب‌شناسي خانواده و واكاوي عوامل پيدايش ناهنجاري‌ها در آن دارد. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از تغيير ملاك‌هاي ازدواج، تغيير فلسفه ازدواج و کاهش نرخ باروري، افزايش سن ازدواج‌، کاهش ميزان ازدواج، افزايش ميزان تجرد جوانان‌، افزايش طلاق‌، کاهش جاذبه فرهنگي ازدواج، کاهش کارکردهاي خانواده و خويشاوندي در همسريابي‌، تغيير و اختلال در كاركردهاي تربيتي خانواده، کاهش اقتدار والدين، فرسايش اعتماد، همبستگي و سرمايه اجتماعي خانواده، سست شدن نگرش‌هاي ارزشي به تقدس نهاد خانواده و... دارد. با واكاوي عوامل اين تغييرات، مي‌توان گفت: در اين زمينه عواملي همچون سكولاريزسيون خانواده، ‌سياست‌هاي تنظيم خانواده، طلاق، اشتغال زنان، افزايش سن ازدواج، تأثيرپذيري از فمينيسم، باورهاي اجتماعي و فرهنگي، تغيير سبك زندگي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي نقش‌آفرين مي‌باشد.
كليدواژه‌ها: خانواده. آسيب‌شناسي خانواده، طلاق، سن ازدواج، سبك زندگي فمينيسم.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
45
صفحه شروع مقاله: 
45
صفحه پایان مقاله: 
57