ظرفیت‌ها و چالش‌های فرهنگ ملی‌گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf313.88 کیلو بایت

*سعيد محمدبيگي/ کارشناس ‌ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی‌ و پژوهشی امام خمینی‌     beigi.1992@gmail.com
محمدجواد توكلي / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    tavakoli@qabas.net
دريافت: 23/11/98                    پذيرش: 18/02/99
چکيده
مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی که از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود، به معنای این است که محققان حوزه اقتصاد اسلامی احتیاج به فهم صحیح‌تر و دقیق‌تری از عوامل تأثیرگذار بر گرایش مصرف‌کننده در قبال خرید کالاهای خارجی دارند، در همین زمینه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونه گرایش‌های مصرف‌کننده در قبال یک کشور به‌علاوه تمامی متغیرهای مؤثر بر آن مي‌باشد كه می‌توانند بر تمایل او در خرید محصولات وارداتی یا محصولات داخلی مؤثر باشند. این پژوهش که از روش توصیفی ـ تحلیلی کمک می‌گیرد، نتایج آن حاکی از آن هستند که متغیرهای مؤثر بر ملی‌گرایی مصرفی به هجده دسته تقسیم می‌شوند، که هرکدام از آنها در جهت‌‌دهی رفتار مصرف‌کننده در قبال انتخاب بین خرید کالای داخلی یا خارجی تأثیرگذار هستند. به‌علاوه راهبرد مؤثر در تأثیرگذاری هرچه بیشتر ملی‌گرایی مصرفی بر رفتار مصرف‌کننده، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در هرکدام از این سه دسته عوامل می‌باشد، که به تفصیل در هر بخش مورد بحث قرار گرفته‌اند و می‌توانند پیامدهایی همچون: اشتغال حداکثری، مدیریت مصرف، جایگزینی واردات و رفاه جامعه را به‌دنبال داشته باشند.
كليدواژه‌ها: رفتار مصرف‌کننده، فرهنگ مصرف، محصولات داخلی، ملی‌گرایی مصرفی، اصلاح الگوی مصرف.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
83
صفحه شروع مقاله: 
83
صفحه پایان مقاله: 
96