موانع رشد و توسعة اقتصاد در اندیشۀ اميرمؤمنان علي علیه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf277.99 کیلو بایت

* روح الله مهدیان طرقبه/ استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه لرستان    mahdian.r@lu.ac.ir
امیراحمد عظیمی/ کارشناس ارشد نهج‌البلاغه دانشگاه لرستان     azimimirahmad@gmail.com
پروانه قلی‌پور/ کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اراک        gholipourparvanh@gmail.com
دريافت: 14/12/98                    پذيرش: 24/04/99
چکيده
خودکفایی و استقلال اقتصادی جامعه، اصلی است که پیوسته مورد توجه دین مبین اسلام بوده تا دولت‌های اسلامی بتوانند در سایة این اقتدار اقتصادی به آرمان‌های اعتقادی خود نیز دست یابند. در دنیای امروز بسیاری از جوامع، پایه‌های رشد و توسعة اقتصادشان را بر مبنای دنیاپرستی و مصرف‌گرایی بنا کرده‌اند؛ اما دین مبین اسلام، قدرت اقتصادی را ابزاری برای رسیدن به اهداف متعالی اسلامی و دستیابی به سعادت حقیقی انسان‌ها مي‌داند، اما چرا جوامع اسلامی در رشد و توسعة اقتصادی به اهداف خود نرسیده‌اند؟ پژوهش حاضر سعی دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی موانع رشد و توسعه اقتصاد در اندیشۀ اميرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد، تا با شناخت این موانع، راهکاری برای رفع موانع دستیابی به یک اقتصاد سالم و پویا به دست دهد. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که در راه رسیدن جامعه به اقتصادی مقتدر، موانع اخلاقی، اجتماعی، رفتاری و مدیریتی تأثیرگذارند.
کلیدواژه‌ها: اميرمؤمنان علی علیه السلام، اقتصاد، تولید، رشد، توسعه.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
71
صفحه شروع مقاله: 
71
صفحه پایان مقاله: 
80