مباني معرفت‌شناختي استكبارستيزي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf302.11 کیلو بایت

اكبر ميرسپاه / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirsepah@Qabas.net
* عليرضا اشقري / دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ashghari86@gmail.com
دريافت: 25/02/99                    پذيرش: 11/07/99
چکيده
استکبارستیزی ازجمله موضوعات مبتلابه اجتماعی است، و تحلیل و بررسی آن موجب عمق‌بخشی بیشتر آن می‌گردد. ازجمله مسائلی که در رابطه با استکبارستیزی مطرح می‌شود، پشتوانه عقلانی و به‌طور خاص مبانی معرفتی این موضوع است. آیا استکبارستیزی از مبانی معرفتی پیروی می‌کند؟ پذیرش کدام مبانی معرفتی منجر به استکبارستیزی می‌گردد؟ در این مقاله با روش عقلی به بررسی مبانی معرفت‌شناختی این موضوع پرداخته شده، و در نهایت چگونگی تأثیر این مبانی در استکبارپذیری یا استکبارستیزی نشان داده شده است. براي نمونه امکان شناخت ازجملة این مبانی است که عدم پذیرش آن موجب شک‌گرایی یا نسبی‌گرایی شده و در آن صورت مبارزه با استکبار ناموجه خواهد بود. همچنین واقع‌نمایی گزاره‌های ارزشی و ارزش معرفت‌شناختی گزاره‌های استکباری نیز از دیگر مبانی معرفت‌شناختی استکبارستیزی هستند که پذیرش آنها تأثیر بسزایی در این موضوع خواهد داشت.
کلیدواژه‌ها: مبانی معرفت‌شناختی، استکبار، استکبارستیزی، استکبارپذیری، امکان شناخت،‌گزاره‌های ارزشی،‌ گزاره‌های استکباری.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
277
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
18