نقش زيادبن ‌ابيه در تقویت و تثبيت حكومت بني‌اميه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf232.49 کیلو بایت

سیداکبر موسوی تنیاني/ سطح 3 تاریخ تشیع حوزه علمیه قم و دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب    tanyani_110@yahoo.com
دريافت: 25/12/99                    پذيرش: 19/04/1400
چکيده
زیادبن‌ ابیه از کارگزاران بنی‌امیه است که در یک برهه حساس تاریخی در نیمۀ سده اول هجری در منطقه سوق‌الجیشی و بحران‌خیز عراق امارت داشته، که در این پژوهه دوران ولایت‌داری او بر عراق، برای تحلیل هرچه بهتر تاریخ صدر اسلام و روشن شدن زوایای پنهان و ناشناختۀ آن، مورد کندوکاو قرار گرفته است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که زیادبن ابیه در زمان امارتش بر عراق، به چه میزان در تقویت و تثبیت خلافت امویان نقش‌آفرین بوده، و چه اقداماتی را در این راستا انجام داده است. بررسی ها نشان می‌دهد که او با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توان مدیریتی، به شدت مخالفان بنی‌امیه را سرکوب کرده و با اقدامات اجتماعی، اقتصادی، تمدنی و فرهنگی، سعی داشت حکومت امویان را موفق جلوه دهد. نتیجه اقدامات او موجب شد که سرزمین عراق در دوران امارت وی برای امویان آرام باشد و خطرات احتمالی عراقیان برای حکومت تازه تأسیس بنی‌امیه مرتفع گردد.
کلیدواژه‌ها: زیادبن ابیه، بنی‌امیه، شیعیان، کوفه، بصره، جبرگرایی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
284
شماره صفحه: 
57
صفحه شروع مقاله: 
57
صفحه پایان مقاله: 
64