بررسی تحلیلی علل بینشی صبر حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام مصیبت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf639.8 کیلو بایت

محمدعلی محیطی اردکان/ استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمیني    hekmatquestion@gmail.com
* سمانه کارگر شورکي/ طلبه سطح سه اخلاق و تربیت ‌اسلامی مؤسسه آموزش عالی حضرت زهرا سلام الله علیها ميبد    sh.fayaz@chmail.ir
دريافت: 26/02/1400                    پذيرش: 25/05/1400
چکيده
صبر در ادبیات مقاومت جایگاه والایی دارد. معارف اسلامی نیز سرشار از دعوت به‌سوی اقسام صبر، ازجمله صبر هنگام مصیبت است. در این مقاله به عوامل بینشی صبر حضرت زهرا سلام الله علیها بر مصیبت می‌پردازیم؛ عواملی که بی‌تردید نقشۀ راه تقویت پایداریِ هنگام مصیبت را پیش‌روی رهروان آن حضرت ترسیم خواهد کرد. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به دنبال استخراج عوامل بینشی صبر حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام مصیبت و تحلیل آنهاست. بدین منظور، پس از توضیح مبادی تصوریِ بحث، علل بینشی صبر حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام مصیبت را در چهار حوزۀ خداشناسی، خودشناسی، دنیاشناسی و فرجام‌شناسی بررسی می‌کنیم. یقین به خداوند متعال، درک حضور و معیت الهی، درک محبت الهی و قرب او در حوزۀ خداشناسی، معرفت بالا و والای حضرت نسبت به خویش در حوزۀ خودشناسی، و اموری مانند شناخت طبیعت زندگی دنیا در حوزۀ دنیاشناسی و آگاهی نسبت به پیامدهای اخروی صبر و معادباوری در حوزۀ فرجام‌شناسی، از مهم‌ترین علل بینشی صبر حضرت زهرا سلام الله علیها هنگام مصیبت است. امید آنکه بتوان با الگوگیری از این بانوی معصوم، صراط مستقیم را طی کرد و به قرب الهی رسید.
کليدواژه‌ها: صبر بر مصیبت، حضرت زهرا سلام الله علیها، ساحت بینشی، خداشناسی، خودشناسی، دنیا‌شناسی، فرجام‌شناسی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
285
شماره صفحه: 
79
صفحه شروع مقاله: 
79
صفحه پایان مقاله: 
85