نقد و بررسی مستندات شهرستانی در «الملل و النحل» در توصیف و رد موضع امامیه نسبت به صحابه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf254.36 کیلو بایت

* سيده‌منا موسوي/ استاديار گروه كلام دانشگاه قم    sm.mousavi@qom.ac.ir
زهره كياني/ كارشناس ارشد شيعه‌شناسي دانشگاه قم    Sm.mousavi@qom.ac.ir
دريافت: 06/11/1399                    پذيرش: 11/05/1400
چکيده
برخی از مسلمانان به ‌ویژگی صحابی‌بودن نگاه معیاری داشته و آن را موجب فضیلت‌مندی می‌دانند و برخی دیگر با نفی این نگاه، فضیلت‌مندی را تابع معیارهایی نظیر ایمان و عمل صالح می‌دانند. شهرستانی در کتاب «الملل و النحل» با استناد به برخی آیات قرآن و روایت معروف به عشرۀ مبشره، به نگاه معیاری نزدیک شده، صحابی‌بودن را عاملی برای فضیلت‌مندی می‌داند. بدین‌ترتیب، موضع امامیه را که میان صحابه از نظر فضیلت‌مندی تفاوت می‌گذارند، تخطئه می‌کند. در تحقیق حاضر در پی درستی‌آزمایی مدعیات شهرستانی و معرفی او از موضع امامیه، با روش توصیف و تحلیل واژگانی آیات، این به ‌دست آمد که از مستندات قرآنی او نمی‌توان مفهوم معیاری از صحابی‌بودن و براین‌اساس تمجید بی‌قید و شرط همۀ صحابه در همۀ زمان‌ها را برداشت کرد؛ بلکه فضیلت‌مندی صحابه نیز تحت حاکمیت معیار قرآنی ایمان و عمل صالح قرار دارد. بررسی سندی و محتوایی روایت مذکور نیز احتمال جعلی بودن آن را در راستای خلافت سیاسی به ‌شدت تقویت کرد. همچنین به اجماع امامیه تنها هر فرد محارب با امام، تکفیر می‌گردد.
کليدواژه‌ها: شهرستانی، صحابه، عشرۀ مبشره، امامیه، تکفیر.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
286
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
76