نقش جمعيت متناسب در امنيت سياسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf239.99 کیلو بایت
سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 57ـ68

نوع مقاله: ترويجي
مجتبي حيدري/ کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    heidarimojtaba6868.@gmail.com
* محمدجواد نوروزي فراني/ دانشيار گروه علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mohamadGavasnorozi@yahoo.com
دريافت: 20/03/1400                    پذيرش: 15/08/1400

چکيده
مسئلة جمعيت و رسيدن به جمعيتي متعادل و مطلوب (و به‌تبع آن نظام سياسي مستحکم و قدرت‌مند)، يکي از اهداف اوليه هر نظام سياسي است. لذا در حکومت اسلامي، تعادل و توازن جمعيت از باب اينکه يکي از زمينه‌هاي رشد و پويايي جامعه و محقق ‌شدن امنيت سياسي جامعه است، داراي اهميت بسزايي است. هدف از اين پژوهش، تبيين جايگاه و تأثير جمعيت متناسب در امنيت سياسي است. پژوهش حاضر مي‌کوشد با روش تحليلي و با استناد به منابع و اسناد موجود، تأثيرگذاري جمعيت متناسب بر مؤلفه‌هاي اصلي امنيت سياسي را تبيين و پيامدهاي کاهش و افزايش نامتناسب جمعيت، بر آن را ذکر کند. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد که ارتقاء کمّي و کيفي جمعيت و رسيدن به نقطه تعادل، تأثير بسزايي در مؤلفه‌هاي اصلي امنيت سياسي دارد. داشتن جمعيت متناسب باعث توزيع مناسب منابع و درآمدها، رونق توليد، عدم وابستگي اقتصادي و سياسي، مشروعيت سياسي، آزادي، مشارکت، عدالت سياسي، عزت، اقتدار ملي، پيشرفت و توسعه مي‌شود.

كليدواژه‌ها: جمعيت، جمعيت متناسب، امنيت سياسي، ثبات سياسي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
57