قدرت نرم و قدرت معنوي در اسلام؛ جستاري مقايسه‌اي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf220.68 کیلو بایت
 سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 81ـ87

نوع مقاله: ترويجي
ميرزا محمد عاقلي گوکي / کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     Gmail:mirza.agheli2313@gmail.com 
* مهدي اميدي نقلبري/ دانشيار گروه علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     omidimah@gmail.com
دريافت: 11/05/1400                    پذيرش: 07/11/1400

چکيده
با فروپاشي شوروي، توانايي ايجاد جذابيت در قدرت تحت عنوان قدرت نرم وارد مباحث سياسي شد. همچنين با پيروزي انقلاب اسلامي و احياء نقش دين در سياست، قدرت معنوي در مباحث سياسي مطرح گرديد. درنتيجه، نسبت بين اين دو نوع از قدرت، به‌دليل بديع بودن طرح مباحث مربوط به آنها، دغدغه برخي نظريه‌پردازان علوم سياسي گرديد. ازاين‌رو، پژوهش پيش‌رو با روشي تحليلي ـ مقايسه‌اي درصدد بيان تفاوت‌هاي قدرت معنوي در اسلام با قدرت نرم است، تا مشخص کند که قدرت معنوي در اسلام از منابع مولد قدرت نرم نیست و خود نوعي ديگر از قدرت، به موازات قدرت نرم و سخت است. بنابراين مؤلفه‌هاي مفهومي قدرت معنوي در اسلام و همچنين منابع مولد آن، ابزارهاي به ‌فعليت رسيدن و نتايج حاصله از قدرت معنوي در اسلام با قدرت نرم متفاوت است.
کليدواژه‌ها: قدرت نرم، معنويت، قدرت معنوي، منابع قدرت، ابزار قدرت، فرآيند توليد قدرت، نتايج قدرت.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
81