اهداف توليد از ديدگاه اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf269.06 کیلو بایت
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 49ـ58

نوع مقاله: ترويجي

* سميه يوسفي/ دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     usofi.sara@yahoo.com
علي‌محمد ميرجليلي/ استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     almirjalili@yazd.ac.ir
دريافت: 27/07/1400                    پذيرش: 23/12/1400

چکيده
اسلام خواهان رشد و تعالي و برتري مسلمانان در تمامي زمينه‌ها، ازجمله زمينة اقتصادي است و بدين‌منظور مسلمانان را به کار و تلاش در جهت رشد توليدات داخلي و بي‌نيازي از ديگران دعوت مي‌کند. رسيدن به قدرت و اقتدار اقتصادي از راه‌هاي مختلفي قابل دستيابي است و عامل مؤثر در انتخاب اين راه‌ها، نوع هدفي است که هر جامعه‌اي از توليد دنبال مي‌کند. بنابراين ازآنجاکه هدف از توليد در انتخاب روش‌ها و راهکارهاي توليد مؤثر است و استفاده از روش‌هاي مؤثر و بي‌نقص تنها از طريق يک مکتب الهي به‌ دست مي‌آيد؛ هدف از اين پژوهش که به روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته، معرفي اهداف توليد از ديدگاه اسلام است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد که اسلام از تأکيد و تشويق به کار و توليد اهدافي را دنبال مي‌کند و اين اهداف به‌گونه‌اي پي‌ريزي شده‌اند که به تحقق هدف خداوند از خلقت جهان و جهانيان کمک خواهند کرد.

كليدواژه‌ها: هدف، توليد، اسلام، قرآن، روايات.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
49