مباني نظريۀ اشتغال در اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf287.31 کیلو بایت
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 59ـ70

نوع مقاله: ترويجي

* سعيد ابراهيمي/ دانش‌پژوه دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Nasimeshargh@gmail.com
سيدمحمدکاظم رجائي رامشه/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    rajaee95@chmail.ir
دريافت: 24/06/1400                    پذيرش: 15/12/1400

چکيده
نظريۀ اشتغال به قوانين عمومي حاکم بر بازارِ کار مي‌پردازد و مباني نظريۀ اشتغال را مي‌توان در سه بخش مباني فلسفي، تحليلي و اقتصادي دسته‌بندي کرد. مباني فلسفي، برداشت‌هاي معرفت‌شناسانه، هستي‌شناسانه و ارزش‌شناسانه‌اي هستند که به‌صورت استدلالي اثبات شده‌اند. مباني تحليلي از مباني فلسفي انتراع مي‌گردند و پايۀ تحليل‌ها و نظريات اقتصادي را شکل مي‌دهند. مباني اقتصادي نيز ديدگاه‌هاي اساسي در اقتصاد هستند که پايۀ شکل‌گيري تعدادي ديگر از نظريات در اين علم مي‌گردند. تبيين مباني يک علم به رشد و توليد نظريات جديد در اين دانش کمک شاياني مي‌کند و تکيه بر مباني مبين، سبب مي‌شود که نظريه‌پردازان از خطاي در انديشه مصون بمانند. با وجود اين، تلاش چنداني براي تبيين مباني نظريات مرتبط با اقتصاد مقاومتي صورت نپذيرفته است. براي شناخت مباني نظريۀ اشتغال در اقتصاد مقاومتي، مي‌توان از روش اجتهاد مبتني بر کتاب و سنت و مراجعه به کتب فلسفي و اقتصادي بهره برد.

كليدواژه‌ها: مباني فلسفي، مباني تحليلي، وظيفه‌گرايي، تربيت‌پذيري، سطح اطمينان. 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
59