کشف معنای زندگی با رویکرد شناخت نفس از نگاه صدرالمتألهين

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf294.1 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 27ـ36

نوع مقاله: ترويجي

* امین سیلانی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
aminsilani@yahoo.com
مرتضی رضایی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    mrezaeeh50@gmail.com
دريافت: 11/02/1401                    پذيرش: 22/05/1401

چکيده
معنای زندگی یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که تمام افعال و افکار انسان‌ها با آن مرتبط است. ازآنجاکه شناخت معنای زندگی، متوقف بر شناخت خود انسان است؛ درنتیجه نوع نگاه هر فرد به خود، تأثیر زیادی در پاسخ او به چیستی معنای زندگی خواهد داشت. گرچه صدرالمتألهين به‌طور مستقیم از معنای زندگی سخن نگفته است؛ ولی با بررسی انسان و ویژگی‌های آن به هدف از زندگی که یکی از معانی «معنای زندگی» است، پرداخته و معتقد است که انسان دارای هدفی است که باید آن را کشف کند و تمام اعمال و رفتار و نیات خود را برای رسیدن به این هدف به‌کار ببندد. در این نوشتار به روش تحليلي ـ توصيفي به‌دست می‌آوریم که حقیقت انسان به نفس ناطقه خویش است که دارای دو قوة عقل نظری و عقل عملی است؛ درنتیجه کمال حقیقی انسان به تکامل مرتبه عقلی آن است. با توجه به حقیقت انسان و کمال حقیقی آن، انسان دارای دو هدف میانی و نهایی در زندگی خواهد بود. قرب الهی هدف نهایی از زندگی انسان است که با تحقق آن، انسان به حیات و سعادت حقیقی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها: معنای زندگی، کشف یا جعل معنای زندگی، نفس، کمال، هدف زندگی، قرب الهی

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
27