واکاوي جايگاه و شأن منحصربه‌فرد فلسفه در انديشۀ سيدجمال‌الدين اسدآبادي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf281.68 کیلو بایت
 سال سي‌ و دوم، شماره چهارم، پياپي 307، تير 1402، ص 63ـ73

نوع مقاله: ترويجي

سيدمحمدتقي شاکري/ استاديار گروه آموزشي فلسفۀ دانشگاه بين‌المللي مذاهب اسلامي تهران    mtshakeri@yahoo.com
دريافت: 28/01/1402                    پذيرش: 29/03/1402
چکيده
سيدجمال‌الدين اسدآبادي فيلسوفِ آغازگر تاريخ بيداري ايرانيان است. سيدجمال با سفر به کشورهاي گوناگون، با افکار و مدنيت جديد در غرب و عقب‌افتادگي ملل شرق آشنا شد. مسئلۀ اصلي اين نوشتار آن است که سيد در حرکت اصلاحي خود براي مبارزه و رفع اين بحرانِ جوامع مسلمان، چه راه‌حلي ارائه داده است. سپس از طريق مراجعه به آثار به‌جاي‌مانده از وي و به روش توصيفي ـ تحليلي، اين مقالۀ مختصر درصدد نشان دادن جايگاه، چيستي، ضرورت و خاستگاه فلسفه از منظر انديشه‌هاي سيد است و اينکه در نظر وي پيشرفت و نيل به مدنيت و جبران عقب‌افتادگي از مسير فلسفه و ترويج عقلانيت ميسر است. البته براي رسيدن به اين هدف، شخصيت فلسفي سيدجمال، فوايد و کارايي فلسفه و حتي نحوﮤ شکل‌گيري علوم در نوشته‌هاي او نيز به‌خوبي روشن مي‌شود. شاهد مهم او در اينکه روحيۀ فلسفي چگونه موجب ترقي و توسعه و ايجاد مدنيت در جوامع مي‌شود، وقوع نهضت ترجمه و مدنيت حاصل از آن بين مسلمانان سده‌هاي نخست تاريخ اسلام است.
کليدواژه‌ها: سيدجمال‌الدين اسدآبادي، فلسفه، علم، مدنيت، توسعه، سنت، تجدد.
 

شماره صفحه: 
63