ارزش ‌‌زيبايي‌شناختي سبک زندگي اسلامي از نگاه صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf301.67 کیلو بایت
 سال سي‌ و دوم، شماره چهارم، پياپي 307، تير 1402، ص 75ـ84

نوع مقاله: ترويجي

* احمد محمدي پيرو / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     peyro114@yahoo.com
مريم حواشي/ سطح سه جامعة‌الزهرا(س)    m110.havashi@chmail.ir
دريافت: 02/02/1402                    پذيرش: 06/04/1402
چکيده
هدف مقاله حاضر پاسخ به اين سؤال است که چگونه زيبايي‌‌هاي سبک زندگي اسلامي با نگاه انسان‌شناختي صدرالمتألهين تبيين مي‌شود؟ براي پاسخ، بعد از توضيح مفاهيم اصلي همچون سبک زندگي و زيبايي، عناصر زيبايي‌شناختي سبک زندگي در انسان‌شناسي بررسي گرديد. سپس با توجه به اقسام زيبايي حسي، خيالي و عقلي، نسبت حس، خيال و عقل در سبک زندگي و انسان‌شناسي تبيين شد. در ادامه با روش توصيفي ـ تحليلي جايگاه انواع زيبايي‌هاي سبک زندگي در حيات بشر مشخص گرديد. بر پايۀ بررسي‌هاي انجام‌شده اين نتيجه به‌دست آمد که همواره سعادت حسي و خيالي افراد جامعه، منوط به ادراک صورت‌‌هاي ظاهري و تصويرسازي زيباست. بنابراين به‌ سبب لزوم مدارا با ديگران در سبک زندگي اسلامي، آراستگي ظاهري و خيالي بخشي از وظيفۀ اجتماعي فرد نسبت‌ به ديگران شمرده مي‌شود. زيبايي‌هاي عقلي نيز همان مطلوب‌هاي فطرت سليم انساني هستند. حرکت در مسير فطرت، روش وصول به مرتبۀ برتر انساني يعني مدرکات عالي عقل نظري است. با حصول چنين مرتبه‌اي سلامت روحي و معنوي انسان تضمين شده و در نتيجه زيبايي‌هاي عقلاني سبک زندگي که همان مطلوبات فطري انسان هستند، بروز و ظهور مي‌يابند. اين مرتبه از سبک زندگي، جامع همه زيبايي‌هاي مراتب پايين‌تر نيز هست.
کليدواژه‌ها: ارزش، زيبايي‌شناسي، انسان‌شناسي، سبک زندگي، صدرالمتألهين.
 

شماره صفحه: 
75