سخن آغازين

 

يك جامعه بالنده و پيشرو با نيروى انسانى جوان و با نشاط خود محك مى خورد. ازاين رو، لازم است متناسب با ظرفيت ها و نيازها، مسئله تغييرات جمعيتى با حساسيت بررسى، و برنامه تكثير توليد نسل هاى آينده بر اساس آن به گونه اى تنظيم شود كه همواره سطح موردنياز نيروى جوان و كارآمد در آن حفظ شود و ارتقا يابد. بى شك اين موضوع يكى از مسائلى است كه ابعاد مختلف اجتماعى، بهداشتى، سياسى، امنيتى، اقتصادى و...، و برنامه ريزى مناسب در اين ابعاد را دربرمى گيرد. به همين دليل، پرداختن به آثار تغييرات جمعيت نيز بايد از منظرهاى گوناگون باشد تا به نتيجه مطلوب برسد. ازاين رو، پس از تأكيدهاى مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللّه امام خامنه اى (مدظله العالى)، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمين قدس سره به منزله يك مركز تخصصى علوم انسانى اسلامى بر آن شد تا با همكارى مراكز مرتبط با اين موضوع، همايش ملى «تغييرات جمعيتى و نقش آنها در تحولات مختلف جامعه» را در دستور كار خود قرار دهد تا با بهره گيرى از توانمندى ها و ظرفيت هاى مراكز و كارشناسان، مسئولان فرهنگى و اجرايى كشور را در نيل به اهداف والاى جمهورى اسلامى ايران در اين زمينه يارى رساند. پس از تهيه و ارسال فراخوان محورهاى همايش، مقالات زيادى به دبيرخانه همايش ارسال شد كه پس از ارزيابى، تعدادى از آنها به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند. آنچه پيش روى شماست، مجموعه اى از اين مقالات است كه در قالب ويژه نامه «تغييرات جمعيتى» در ماهنامه علمى ـ ترويجى «معرفت» به زيور طبع آراسته شده است.

     اميدواريم اين مجموعه بتواند ما را در تحقق اهداف و چشم انداز نظام جمهورى اسلامى ايران يارى رساند.

دبير علمى همايش ـ محمدناصر سقاى بى ريا