معرفت شماره 189 ـ شهريور 1392

ويژگى‏‌هاى سياست‏گذارى مطلوب جمعيت در ايران مهديه كاظمي تكميلي/ عباس مقامي/ اسماعيل نوده فراهاني (ص 11)

چالش‏هاى روش‏شناختى و معرفتى در پژوهش‏هاى موجود جمعيتى فروغ‏ الصباح شجاع نورى/ فرزانه شكرى (ص 59)

بررسى عوامل مؤثر بر بارورى با تكيه بر رويكردى چندسطحى محمد شيرى/ طه نوراللهى/ الهام رستمى (ص 99)