مراتب اخلاقي هندوئيسم؛ چالش‌ها و الگوي صحيح از منظر اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf330.6 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 249 (ويژة اديان)

محمدرضا اسدي / دانش‌پژوه دكتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com 
دريافت: 15/12/96                    پذيرش: 26/2/97
چكيده
اخلاق، سامانه‌اي است كه بر پيروان خود حاكم مي‌شود و رفتارهاي آنان را در مسيري خاص هدايت مي‌كند. اما اين‌ مسئله كه آيا دستورات اخلاقي، نسبت به جنسيت‌ها، اقشار و سنين مختلف، ثابت است يا متغير، و در صورت متغير بودن، وظيفة هر گروه چيست، موضوعي اختلافي در ميان اديان است. هندوئيسم، با تعيين مراتبي با عنوان اصول آشرمه، اخلاق را داراي مراتبي دانسته، براي هر مرتبه، گروه‌هايي را با وظايفي خاص معرفي مي‌كند. اين مقاله درصدد است با بررسي تحليلي اين آموزة هندويي، آن را از منظر خود هندوئيسم و آن‌گاه از ديدگاه اسلام، مورد ارزيابي قرار داده، سپس الگويي صحيح را در اين زمينه ارائه نماید. یافته‌های پژوهشی حاکی از این است كه مراتب هندويي با چالش‌هاي درون‌آييني و برون‌آييني جدي روبه‌رو بوده، نظر صحيح، كلي و ثابت بودن اصول اخلاقي براي همگان، در همة زمان‌ها و مكان‌ها است؛ اصولي كه البته نسبت به توان و ظرفيت افراد، شدت و ضعف دارد و افراد به تناسب ظرفيت‌هاي خود، مي‌توانند آنها را به اجرا بگذارند.
كليدواژه‌ها: هندوئيسم، اصول آشرمه، ونپرسته، سانياسي، مراتب اخلاقي، اسلام، رهبانيت.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
249
شماره صفحه: 
59