معرفت شماره 209 -ارديبهشت 1394

نقش ايمان و كفر در سعادت و شقاوت انسان آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح (ص 5)

بازيابى اصول تربيت فرهنگى از آموزه هاى اسلامى رضا وفايى/ رضا جعفري هرندي/ حسن نجفي (ص 13)

تحليل و بررسى مسئله دوستى در روايات محمد علي شكري نيا/ سيدعلي حسيني زاده (ص 29)

روش هاى آموزشى از منظر قرآن كريم مژده عليزاده/ سيدحميدرضا علوى (ص 73)

نقش قصه در آموزش مفاهيم دينى طاهره الهى/ الياس بيگدلى (ص 89)

راه كارهاى انتقال ارزش هاى دينى به كودكان دبستانى سيدمحمدرضا موسوى نسب/ زيبا فتوحي (ص 107)

ديدگاه اسلام و پيشوايان دينىدر مقابله با كودك آزارى و خشونت عليه كودكان پريسا پورعلمدارى/ فائزه پيمان پاك/ شهلا پاكدامن (ص 131)

ABSTRACTS (ص 147)