معرفت شماره 215 -آبان 1394

امام رضا عليه السلام و مدعيان تشيع آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح (ص 5)

بررسى ويژگى ها و ابعاد فطرت از نگاه قرآن سيداحمد رهنمايى/ احمد شهامت (ص 29)

نقش روش الگويى در درونى سازى توسل مهدى زمانى مزده/ محمد بهشتى (ص 61)

روش هاى تربيتى اسلام در تحقق عدالت اجتماعى سيداحمد رهنمايى/ اصغر يوسف زاده وفايى (ص 77)

الزام نفس به مثابه يك روش تربيتىدر تعليم و تربيت ارزش ها هادى حسينخانى/ خيراللّه اميرى پبدنى (ص 93)

نقش خانواده و مدرسه در پرورش ارزش كرامت اخلاقى سيداحمد فقيهى/ حسن رحمان نيا (ص 107)

الملخص (ص 123)

ABSTRACTS (ص 128)