تأثير عدالت سياسي بر مؤلفه‌هاي امنيت ملي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf259.87 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره هشتم، پياپي 263 (ويژة علوم سياسي)

غلامعباس فیاضي / کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    abbas fayyazi 1950@gmail.com
محسن رضواني / دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     rezvanim@gmail.com
دريافت: 5/3/98                    پذيرش: 1/7/98
چکيده
عدالت و امنیت دو ضرورت اصلی زندگی اجتماعی است. مقاله حاضر با هدف تبیین رابطة عدالت سیاسی و امنیت ملی، به تأثیر بنیادین عدالت سیاسی بر مؤلفه‌های امنیت ملی به شیوة توصیفی ـ تحلیلی، از منظر اسلامی پرداخته است. عدالت سیاسی به معنای حضور نهادینه‌شده و مؤثر مردم در عرصه حیات اجتماعی ـ سیاسی، اساسی‌ترین شیوة اِعمال حاکمیت سیاسی است؛ زیرا منشأ مشروعیت، ثبات و نهادینگی سیاسی می‌باشد. امنیت ملی یعنی صیانت از: استقلال سیاسی، حفظ ارزش‌های اساسی و توسعة سیاسی؛ مهم‌ترین کارویژة نظام سیاسی محسوب می‌گردد. از منظر اسلامی نیز استقلال سیاسی، ارزش‌های اساسی و توسعة سیاسی؛ ارکان ایجاد جامعة امن و ارزشمدار می‌باشند که در آموزه‌های اسلامی عمیقاً بدان توجه شده و نسبت به تحقق آنها در جامعه تأکید گردیده است.
كليدواژه‌ها: عدالت سیاسی، امنیت ملی، منظر اسلامی، استقلال سیاسی، ارزش‌های اساسی، توسعة سیاسی.
 


The Impact of Political Justice on the Components of National Security 

GholamAbbas Fayyazi / Master’s Degree in Political Sciences, the IKI     abbas fayyazi 1950@gmail.com
Mohsen Rezvani / Associate Professor of the Department of Political Sciences, the IKI     rezvanim@gmail.com
Received: 2019/05/26 - Accepted: 2019/09/23
Abstract
Justice and security are two essential prerequisites for social life. Using a descriptive-analytical method, this article seeks to demonstrate the relationship between political justice and national security and explain the profound impact of political justice on the components of national security from an Islamic perspective. Political justice which means people’s institutionalized and active participation in social-political life is the ideal way of exercising political sovereignty; because it is the source of legitimacy, stability and political institutionalization. National security represented in safeguarding political independence, preservation of fundamental values and political development is considered as the particular responsibility of the political system. In Islam, political independence, dominant values and political development are the major factors of building a secure and value-oriented society, to which Islamic teachings give special attention and on the fulfillment of which society emphasizes. 
Key words: political justice, national security, Islamic perspective, political independence, dominant values, political development.
 


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
263
شماره صفحه: 
33