بازخوانی عناصر عرفانی در طومارهای بحرالمیت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf362.46 کیلو بایت

محمدحسین دالوند / کارشناس ارشد ادیان و عرفان پردیس فارابی دانشگاه تهران    mohammadh.dalvand93@gmail.com
قربان علمی/ دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران    gelmi@ut.ac.ir 
دريافت: 13/6/98                    پذيرش: 27/1/99
چکيده
کشف طومارهای بحرالمیت به قدری در شناخت قوم یهود و متون مقدس آن مهم و اساسی بود که فروغ نوینی را برای شناخت و ساختن یک مفهوم دیگر از کتاب مقدس ارائه ‌می‌دهند. عرفان در طومارها به نوعی رفتار مذهبی اطلاق ‌می‌شود که فرد با روش‌هایی که اختصاصاً برای دستیابی به قلمرو و عرش الهی همراه با جذبه طراحی شده، انجام می‌دهد. افزون بر این، پیوستگی خاصی بین رؤیاهای مکاشفه‌ای ملکوت خدا و برخی طومارها مانند سپاس، نیایش فرشتگان، جنگ و قانون مسیحایی وجود دارد. اگرچه هنوز به روشنی آشکار نیست که این سنت عرفانی از بازمانده عرفان مکاشفه‌ای یهودیت معبد دوم ریشه ستانده یا از یک رشته عرفان کاهنانۀ فرقه‌گرایی قمران یا هردوان به وجود آمده باشد. اما این روشن است که سنت عرفانی به‌جامانده از قمران توسط یهودیان و مسیحیان در قرون بعد، بسط و توسعه یافته است. این پژوهش می‌کوشد تا با روش توصیف و تحلیل در بازخوانی مفاهیم و عناصر عرفانی طومارها به هدف بیان نوع و زبان مفاهیم عرفانی دست یابد.
کلیدواژه‌ها: قمران، طومارهای بحرالمیت، عرفان، عروج، مکاشفه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
71
صفحه شروع مقاله: 
71
صفحه پایان مقاله: 
82