رفتار حمایتی و شیوه‌های آن از نگاه قرآن و روان‌شناسی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf338.99 کیلو بایت

محمدرضا احمدی محمدآبادي / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m.r.ahmadi313@gmail.com
رحیم میردریکوندی/ استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    mirdirikvandi@iki.ac.ir
* محمود حسنی/ کارشناس ارشد روان‌شناسي مشاوره دانشگاه معارف اسلامي    m.hasani.5506@gmail.com
دريافت: 14/11/98                    پذيرش: 17/04/99
چکيده
رفتار حمایتی رفتاری است که به قصد کمک‌کردن به دیگران صرفاً به خاطر نوع‌دوستی و خیرخواهی و نه به منظور رسیدن به منفعت خاصی انجام می‌شود. پژوهش حاضر به هدف شناسایی رفتار حمایتی و شیوه‌های آن از نگاه قرآن و روان‌شناسی تدوین شده است. روش پژوهش در این تحقیق تحلیل محتواست و با مراجعه به منابع روان‌شناسی و اسلامی به مفهوم‌شناسی و شناسایی شیوه‌های آن براساس اسناد موجود در این منابع پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار حمایتی به سه شکل مالی، عاطفی و رفتاری صورت می‌گیرد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان داد که از نگاه منابع اسلامی تنها هنگامی از رفتار حمایتی نهی می‌شود که اولاً، سبب تقویت دشمنان و دشمنی آنها با اسلام بشود؛ ثانیاً، به تقویت صفات منفی مانند تنبلی و احساس ذلت بیانجامد؛ همچنین شیوه‌های رفتار حمایتی عبارتند از: شیوه‌های شناختی رفتار حمایتی؛ شیوه‌های عاطفی رفتار حمایتی؛ شیوه‌های رفتاری رفتار حمایتی. در یک تقسیم‌بندی دیگر می‌توان شیوه‌های رفتار حمایتی از نگاه قرآن را به شیوه‌های عملی و کلامی تقسیم کرد.
کلیدواژه‌ها: روان‌شناسی اجتماعی، شیوه، حمایت، رفتار حمایتی، قرآن کريم.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
78