راه‌های کسب معرفت ديني از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf264.08 کیلو بایت

* جواد قلی پور/ دانش‌پژوه دکتری کلام اسلامی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمیني ره    Gh.javad1392@gmail.com
محمد جعفری/ دانشیار گروه کلام و فلسفه دین مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمیني ره    mjafari125@yahoo.com
دريافت: 23/11/1399                    پذيرش: 09/04/1400
چکيده
بررسی راه‌های کسب معرفت دینی، یکی از وظایف مهم معرفت‌شناسی معاصر است و مشخص کردن آنها هم در معرفت‌شناسی و هم در زندگی فردی و اجتماعی بسیار اهمیت دارد. در معرفت‌شناسی مباحث زیادی در این‌باره صورت گرفته است؛ لکن آنچه در نوشتار حاضر مورد توجه بوده، بررسی این راه‌ها با نگاهی درون‌دینی است. ازاین‌رو، مسئلۀ ما این است که آیا راه‌هایی که برای کسب معرفت دینی در کتاب‌های معرفت‌شناسی دینی برشمرده شده است، ‌از منظر قرآن نیز معتبر است یا خیر؟ ما با عرضه راه‌های کسب معرفت دینی رایج به قرآن، با روش تحليلي ـ توصيفي درصددیم تا اعتبار این راه‌ها را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهیم. بررسي نشان مي‌دهد آنچه را که در معرفت‌شناسی دینی رایج به‌عنوان راه‌های کسب معرفت دینی معرفی شده، یعنی ادراک حسی، درون‌بینی، گواهی، حافظه، مرجعیت و عقل، قرآن نیز اعتبار اولیه آنها را تأیید می‌کند و علاوه بر آنها حس دینی را نیز به‌عنوان منبع دیگری برای معرفت دینی معرفی می‌کند.
كليدواژه‌ها: قرآن، معرفت‌شناسی دینی، راه‌های کسب معرفت دینی، عقل، گواهی، حس دینی، ادراک حسی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
286
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
22