اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf272 کیلو بایت
 سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 35ـ48

نوع مقاله: ترويجي

* محسن خليلي تيرتاشي/ دانشجوي دكتري اقتصاد اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     m.khalili70@gmai.com
محمدجواد توکلي/ دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 11/04/1400                    پذيرش: 15/10/1400

چکيده
گسترش سطح تجارت در جهان كنوني، اهميت نظام ارزي را دوچندان كرده است. ازآنجاكه اتخاذ نظام ارزي نادرست مي‌تواند موجب ناپايداري اقتصاد كشورها شود، بررسي اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب ضروري است. در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي مي‌پردازيم. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه اصول حاكم بر نظام ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در دو گروه اصول ساختاري و سياستي جاي داد. اصول ساختاري نظام‌ ارزي مطلوب در اقتصاد مقاومتي عبارتند از: پيمان پولي دوجانبه و چندجانبه، استفاده از پول فراملي، تنوع سبد ارزي، تنوع مسير انتقال ارز، تنوع منابع ارزي، استقلال نهاد پولي. اصول سياستي نيز عبارتند از: استفاده از ابزارهاي پوشش مخاطرات نوسانات نرخ ارز، قيمت شناور مديريت شده، محدودسازي کارکرد ذخيره ارز در سطح کلان، محدودسازي تقاضاي سفته‌بازي، محدودسازي کارکرد ذخيره ارزش در سطح خرد، سياست‌گذاري و اولويت‌بندي تخصيص ارز، تنوع منابع عرضه ارز در بازار ارز و الزام به عرضه ارز در شرايط بحراني. توجه به اين اصول در طراحي نظام ارزي، باعث تقويت استحکام دروني نظام اقتصادي و افزايش قدرت جذب و مقابله با تکانه‌هاي خارجي مي‌شود.

کليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتي، نظام ارزي، نظام دريافت و پرداخت ارزي، اصول حاکم بر نظام ارزي.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
35