پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

* دوره كنونى به لحاظ انطباق شعارها و اهداف دولت با مبانى انقلاب اسلامى و امام خمينى(قدس سره)، اعتماد مردم به دولت و همچنين ابهت و عظمت كم سابقه بين المللى ملت ايران و نظام اسلامى، دوره اى استثنايى است.

* كشور در شرايط كنونى به دليل شكاف طبقاتى به ارث رسيده از دوران سياه رژيم گذشته، به عدالت اقتصادى بيش از ديگر موارد نيازمند است. البته، اجراى عدالت بايد به صورت معقول و در چارچوب موردنظر اسلام باشد. (در ديدار با رئيس جمهور و هيت دولت، 6/6/85)

* مجلس خبرگان رهبرى ذخيره اى معنوى و پشتوانه اى عظيم براى نظام است.

* شركت مردم در انتخابات خبرگان وظيفه اى عمومى و عامل حفظ اعتبار مجلس خبرگان است. (در ديدار با اعضاى مجلس خبرگان، 10/6/85)

* با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و بروز روحيه خودباورى در ميان جوانان، پيشرفت هاى بسيارى در عرصه علم و فناورى به دست آمده كه دست يابى به فناورى انرژى هسته اى، نمونه اى از اين پيشرفت هاست. (در ديدار با رئيس جمهور جيبوتى، 14/6/85)

* جنبه مهم تر سخنان بسيار تأسف انگيز پاپ، سياست هاى استكبارى پشت پرده اين گونه اظهارات يعنى كمك به بحران آفرينى مذهبى، قرار دادن پيروان مذاهب مختلف در مقابل يكديگر و جلوگيرى از همكارى ملت ها و پيروان مذاهب الهى است.

* اتهام بى توجهى اسلام به عقلانيت، مانند انكار كردن نور خورشيد است؛ چرا كه در هيچ كتاب آسمانى به اندازه قرآن، بر تعقّل و تدبّر تأكيد نشده است و تمدّن درخشان علمى امت اسلام نيز بر پايه توجه به توصيه هاى اسلام در باب اهميت تعقّل و علم و تدبّر شكل گرفت. (در ديدار با دست اندركاران ستاد اقامه نماز، 27/6/85)