موانع تربيت اجتماعى كودكان در خانواده‏‌هاى امروزى

ضمیمهاندازه
9.pdf459.44 کیلو بایت

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 115ـ133

محمدشريف حيدرى2

ابوالفضل ساجدى3

چكيده

خانواده، مهم ترين كانون تربيت اجتماعى و جامعه پذيرى است كه در تربيت و اجتماعى كردن كودكان، به ويژه در سال هاى آغازين زندگى نقش مهمى دارد. در اين ميان، گاه موانع و آسيب هايى سد راه تأثير خانواده در تربيت اجتماعى كودكان مى شوند. اين تحقيق با رويكرد توصيفى و اسنادى و با استناد به متون دينى و يافته هاى علوم جديد، به بررسى موانع و آسيب هايى مى پردازد كه به نحوى در مسير نقش آفرينى نهاد خانواده در تربيت اجتماعى كودكان اخلال ايجاد مى كند. فرسايش سرمايه اجتماعى كودكان در خانواده، گسيختگى نظام خانواده و طلاق، افراط و تفريط در جامعه پذيرى نقش هاى جنسيتى، ناهماهنگى ميان خانواده و ديگر عوامل تربيت اجتماعى و ضعف نظارت خانواده بر فرزندان، در خانواده هاى امروزى از مسائلى است كه مى تواند در مسير تربيت اجتماعى مطلوب كودكان در محيط خانواده، مانع ايجاد كند. هدف اين نوشتار دستيابى به شاخص هايى است كه در درون خانواده، موانع تربيت اجتماعى را بازتاب مى دهند.

كليدواژه ها: خانواده، كودك، تربيت اجتماعى، تربيت اجتماعى دينى، موانع تربيت اجتماعى، جامعه پذيرى، سرمايه اجتماعى، طلاق، كنترل اجتماعى.


1 اين مقاله بخشى از طرح پژوهشى «تربيت دينى و شاخص هاى آن» است كه براى مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى در حال انجام است.

2 كارشناس ارشد جامعه شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. m.sh.heydari@gmail.com

3 دانشيار گروه كلام مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره. sajedi@qabas.net

دريافت: 7/ 9/ 91 پذيرش: 29/ 11/ 92


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
115