جايگاه وحى و سنت در كشف باورهاى دينى

ضمیمهاندازه
4_OP.PDF673.15 کیلو بایت

سال بيست و چهارم ـ شماره 217 (ويژه كلام)

 

مرتضى مداحى / دانش پژوه سطح چهار مؤسسه مطالعات اسلامى                     morteza.maddahi@gmail.com

دريافت: 29/9/93               پذيرش: 23/6/94

 

چكيده

كشف باورهاى دينى مبتنى بر شناخت ابزارها و منابع استنباط آنهاست. عقل، فطرت، شهود، وحى و سنت مى توانند از جمله منابع كشف باورهاى دينى باشند. اما جايگاه هريك و چگونگى بهره گيرى از آنها در كشف باورهاى دينى بايد روشن شود. هدف اين مقاله بيان جايگاه منابع نقلى، يعنى وحى و سنت در كشف باورهاست. تا چه حد مى توان در كشف باورها و اعتقادات، به متون نقلى تمسك جست و با توجه به اينكه خود نقل نيز نيازمند اثبات حجيت است، كدام دسته از باورها از طريق نقل قابل پذيرش هستند. اين مقاله با روش تحليلى و توصيفى، درصدد تبيين اين است كه وحى و روايات نقل شده با در نظر گرفتن شرايط حجيت و دلالت، چگونه مى توانند در فهم باورهاى اعتقادى، به غير از اثبات اصل وجود خداوند و نبوت در تمام اعتقادات كارايى داشته باشند.

 

كليدواژه ها: باور دينى، اعتقادات، خبر واحد، حجيت، كشف باور.

 


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
217
شماره صفحه: 
41