بررسى ابعاد رفتار اخلاقى در سبك زندگى زمينه ساز ظهور موعود

ضمیمهاندازه
3.pdf1.41 مگابایت

سال بيست و پنجم ـ شماره 223 (ويژه علوم تربيتى)

حسن نجفى / دانشجوى دكترى مطالعات برنامه درسى دانشگاه علامه طباطبائى                   hnajafih@yahoo.com

دريافت: 6/5/94               پذيرش: 29/11/94

چكيده

مذهب تشيع، به دليل توان بالايى كه معارف انسان ساز الهى در اختيار آن قرار داده است، با ارائه جهان بينى ويژه و آداب و دستورالعمل هاى خاصى براى همه ابعاد زندگى انسان، به دنبال شكل دهى به نوع خاصى از زيست انسانى است كه با آمدن منجى عالم بشريت مسير نيل به مقصد نهايى به شكلى صحيح طى گردد. هدف اين مقاله، بررسى ابعاد رفتار اخلاقى در سبك زندگى زمينه ساز ظهور موعود است. روش پژوهش توصيفى ـ تحليلى مى باشد. براى گردآورى داده هاى لازم براى نيل به اهداف پژوهش، منابع حديثى موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم هاى فيش بردارى از منابع، جمع آورى شده و با شيوه هاى كيفى مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. اين پژوهش، ضمن تبيين چيستى سبك زندگى زمينه ساز ظهور به عنوان تبلورى از زندگى اسلامى كه شرايط لازم براى پذيرش ولايت حضرت حجت (عج) در فرد و جامعه را فراهم مى آورد، به بررسى هندسه معرفتى رفتار اخلاقى در چهار بعد الهى، فردى، اجتماعى و زيست محيطى پرداخته است.

 

كليدواژه ها: اخلاق، رفتار اخلاقى، ابعاد چهارگانه، سبك زندگى، زمينه سازى ظهور.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
223
شماره صفحه: 
21