زعامت سياسى انسان كامل از منظر ابن عربى و صدرالمتألهين

ضمیمهاندازه
3.pdf944.99 کیلو بایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

مرتضى علويان / استاديار دانشگاه مازندران    m.alavian@umz.ac.ir

عباس بخشنده بالى / استاديار دانشگاه مازندران            a.bakhshandehbali@umz.ac.ir

دريافت: 11/6/95               پذيرش: 23/10/95

 

چكيده

موضوع انسان كامل كه در آثار انديشمندان مسلمان به صورت پراكنده مطرح بود، در مكتب عرفانى محيى الدين ابن عربى به صورت مستقل مدون شد و به مرور زمان، مورد توجه دانشمندان بعدى قرار گرفت. آنچه در آثار متعدد مورد بررسى قرار گرفته، بُعد هستى شناسانه موضوع است، ولى به طور مستقل به نقش اين جهانى (دنيوى) چنين انسانى پرداخته نشده است. بر خلاف ديدگاه برخى عرفا و متصوفه، انسان كامل ابن عربى كه بعدها مورد توجه صدرالمتألهين هم قرار گرفت، در سير صعودى به سوى حق تعالى راهى مى شود و سپس سير الى الخلق را در ادامه كمال خود سپرى مى كند. اين مقاله كه به روش توصيفى ـ تحليلى نگارش شده، با واكاوى آثار ابن عربى و صدرالمتألهين درباره انسان كامل، نشان خواهد داد كه چنين انسانى نسبت به اجتماع و سياست جامعه بشرى بى تفاوت نبوده و تلاش مى كند به عنوان خليفه الهى، انسان هاى ديگر را در مسير شايسته اجتماعى رهنمون سازد.

 

كليدواژه ها: ابن عربى، صدرالمتألهين، انسان كامل، خليفه الهى، زعامت خلق.


سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
27