ريشه يابى معرفتى و بازخوانى انتقادى مبانى عرفان حلقه

ضمیمهاندازه
7.pdf978.76 کیلو بایت

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى دى 1395

محمدحسن يعقوبيان / استاديار دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان   mohammadyaghoobian@yahoo.com

دريافت: 29/2/95               پذيرش: 11/10/95

 

چكيده

مسئله اين مقاله، نقد و بررسى مبانى نظرى و عملى عرفان كيهانى و ريشه يابى معرفتى مباحث آن است. روش بحث نيز به شكل توصيفى ـ تحليلى و با رويكرد انتقادى است. ازاين رو، ابتدا به طرح مبانى نظرى و عملى پرداخته، سپس به ارزيابى و واكاوى تأثرات و اقتباس هاى معرفتى اين فرقه از اديان و مكاتب نظر شده است. در پايان نيز يافته ها حاكى از آن است كه در ريشه يابى مبانى نظرى، تفكر رواقيان متقدم در باب طبيعت و ديدگاه هاى ايدئال گرايانه در فيزيك نوين مورد بازخوانى قرار گرفته است و در مباحث عرفان عملى اين فرقه نيز، سر خط مباحث به ريكى ژاپن و مطالب كتاب مقدس مى رسد. همچنين، اين مباحث كوششى در واكنش به مبانى تجربه گرايانه و پزشكى مدرن است. بدين سان، خلط مباحث فيزيك و عرفان، تغذيه ناقص و سطحى از منابع دينى و مكاتب فلسفى از مهم ترين اشكالات مباحث اين فرقه است.

 

كليدواژه ها: عرفان، عرفان كيهانى، عرفان حلقه، عرفان نظرى، فرادرمانى، ريكى، شيطان.

 


 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
229
شماره صفحه: 
69