بررسي تطبيقي تأثير دعا بر گرايش‌هاي متعالي انسان از نظر شيعه و مذهب كاتوليك

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf198.29 کیلو بایت
3.pdf198.29 کیلو بایت

سال بيست و ششم ـ شماره 242 ( ويژه روانشناسي )

مهاجر مهدوی راد / کارشناس ارشد ادیان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

ali1945reza@gmail.com

دريافت: 9/10/95     پذيرش: 31/3/96

چکیده

دعا در مذهب شیعه و کاتولیک جایگاه ویژه‌اي دارد. اهمیت دعا در این دو مذهب و آثار سازندة آن و نقش مهم گرایش‌ها در نیل به کمال از يك‌سو، و اهمیت بحث تطبیقی بین این دو مذهب از سوي ديگر، نویسنده را بر آن داشت که به بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌ها، که یکی از ساحت‌هاي وجودی بشر است، از نظر شیعه و کاتولیک بپردازد و وجوه تشابه و تمایز بین آنها را بیان نماید. روش بحث توصیفی ـ تحليلي است. دعای شیعه خواندن خدا و میل و رغبت به اوست. کمال نهایی شیعی قرب الهی است. دعای کاتولیک صعود ذهن به‌سوی خدا و طلب امور خیر است و کمال کاتولیکی تشبه به مسیح. دعا با تأثیر بر گرایش‌هاي متعالی انسان زمینه‌ساز نیل به کمال است. به فعلیت رساندن کمال‌طلبی، حقیقت‌جویی، و خداجویی از جمله وجوه اشتراک اين دو مذهب، و محوریت معرفت‌بخشی روح‌القدس، اعطایی بودن محبت و امید، تأکید بر فرزندی خدا و امید در دعای کاتولیک؛ و نيز تمرکز بر معرفت‌بخشی از طریق محتوا به‌عنوان زمینه گرایش‌ها، اکتسابی بودن محبت و امید، تأکید بر عبودیت انسان، و توازن بین خوف‌ و رجا در دعای شیعی، از جمله وجوه افتراق تأثیر دعا بر گرایش‌ها از نظر شیعه و کاتولیک است.

كليدواژه‌ها: دعا، كمال، گرايش، شيعه، كاتوليك.


سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
242
شماره صفحه: 
23