بازخواني قلمرو علم امام عليه السلام در آيينة روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf240.79 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 244 (ويژة کلام)

امرالله قلي‌زاده / كارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                    amrollah.gholizadeh@yahoo.com

محمدحسين فارياب / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                                   m.faryab@gmail.com

دريافت: 25/4/96                         پذيرش: 11/9/96

چکیده

مسئلة گستره و قلمرو علم امام علیه السلام از جمله مباحثی است که با وجود پیشینة طولانی آن، همچنان موضوع بحث و نظر میان اندیشمندان اسلامی است، به‌گونه‌ای‌که برخی قايل به محدود بودن علم امام علیه السلام و برخی قايل به گسترده بودن علم او گشته‌اند. اين مقاله كوشيده است با استفاده از روایات معصومان علیهم السلام، قضاوتی واقع‌بینانه دربارة این موضوع ارائه دهد؛ بدین معنا که ابتدا روایات مؤید نظریة محدود بودن علم امام علیه السلام و سپس روایات مؤید نامحدود بودن علم ايشان را بررسی كرده و پس از بیان وجوه وجه‌الجمع و نقد آن، در نهایت، نظریة شأنی بودن علم امام علیه السلام را تقویت نموده است.

كليدواژه‌ها: علم، امامت، علم امام، قلمرو علم امام.

 


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
244
شماره صفحه: 
37