بازتاب دنيوي اعمال منفي انسان در روايات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf258.35 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 244 (ويژة کلام)

احمدرضا ذوالفقاري / کارشناس ارشد کلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                            a.zolfaghar58@chmail.ir

حسن يوسفيان / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                  hasanusofian@gmail.com

دريافت: 29/2/96                         پذيرش: 17/7/96

چکیده

در آیات و روایات بسیاری بر تأثیر اعمال انسان در حوادث طبیعی و بازتاب دنیوی آن اعمال تصریح شده است. این تأثیر و تأثر با رویکردهای گوناگوني همچون اخلاقی، تربیتی و هستی‌شناختی می‌تواند بررسی شود. در این تحقیق، رابطة تکوینی اعمال منفی انسان و حوادث طبیعی با توجه به روایات با رویکرد هستی‌شناختی بررسی می‌شود و با استفاده از روش نقلی، تأثیر اعمال اختیاری انسان در بروز حوادث طبیعی به ‌صورت موجبة جزئیه اثبات می‌‌گردد؛ به این معنا که اعمال انسان مقتضی وقوع برخی از حوادث طبیعی است، هرچند از برخی روایات نیز می‌توان به علیت تامة بعضی از اعمال نسبت به نتایج مترتب بر آنها دست یافت.

كليدواژه‌ها: اعمال اختیاری، رابطة تکوینی، حوادث طبیعی، اقتضا.

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
244
شماره صفحه: 
71