بررسي تأثير چندرسانه‌اي‌هاي تعاملي بر يادگيري روخواني قرآن كريم

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf278.24 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره 246 (ويژة علوم تربيتي)

فاطمه علایی رحمانی / دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء علیه السلام تهران     f.alaee@alzahra.ac.ir
فهیمه غلامی‌نژاد / کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء علیه السلام تهران      f.gholaminejad@student.alzahra.ac.ir
هانیه کاظمی / کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهراء علیه السلام تهران     kazemi92h@yahoo.com
محمدحسن افشار / کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائي تهران     afsharhasan58@yahoo.com
دريافت: 29/8/96                    پذيرش: 25/1/97

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار چندرسانه‌ای تعاملی آموزش روخوانی قرآن بر میزان یادگیری دانش‌آموزان دوة ابتدایی و مقایسه آن با روش آموزش سنتی صورت گرفته است. نوع تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و روش تحقیق شبه‌آزمایشی است. جامعة آماری، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از فرم ارزیابی روخوانی محقق‌ساخت استفاده شد. در تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی، و در تعیین روایی ابزار گردآوری اطلاعات از نظر استادان و متخصصان دانشگاهی استفاده گردید و پایایی آزمون با روش ضریب آلفای کرونباخ 80 درصد محاسبه شد. یافته‌های حاصل از آزمونt  مستقل، نشان داد که بین آزمون یادگیری از طریق چندرسانه‌ای تعاملی با روش سنتی در توانایی خواندن قرآن در دو مؤلفه صحیح خوانی و روان‌خوانی تفاوت معناداری وجود دارد. به‌گونه‌ای‌که تأثير مثبت چندرسانه‌اي‌هاي تعاملي در روخوانی قرآن را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، نرم‌افزار چندرسانه‌ای تعاملی، یادگیری، صحیح‌خوانی و روان‌خوانی.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
246
شماره صفحه: 
89