فلسفة سياسي از نگاه قرآن؛ با تأكيد بر ديدگاه علامه طباطبائي

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf369.91 کیلو بایت

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

سیدصالح موسوی / كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه مازندران    salehmusavi111@yahoo.com
مرتضی علویان / استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران    M.alavian@umz.ac.ir
دريافت: 16/04/97                    پذيرش: 23/08/97
چکیده
«فلسفة سیاسی» به معنای بررسی سیاست از چشم‌اندازی فلسفی است. می‌توان «فلسفة سیاسی» را نگاهی فیلسوفانه به سیاست‌ دانست‌ که درصدد مکان‌یابی سیاست در نظام وجودی خلقت است. اساساً پرسش‌ها در علم سیاست بر دو گونه است: سؤالات روزمره و گذرا که با توجه به زمان و مکان و اوضاع و شرایط‌ خاص‌، پاسخی متفاوت می‌یابد؛ و سؤالات پایدار که همواره در میان ملل و در ادوار گوناگون تاریخ فکر و اندیشه، مطرح بوده است. فلسفة سیاسی درصدد‌ پاسخ‌ به سؤالات همیشگی، بنیادین و پایدار‌ علم‌ سیاست است.    
این نوشتار با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی در پی بررسی مفهوم «فلسفة سیاسی» و جایگاه آن در قرآن است و سپس گذری به دیدگاه علامه طباطبائی در این خصوص مي‌پردازد و در این زمينه در پی پاسخ به این سؤال است که علامه چه دیدگاهی در خصوص فلسفة سیاسی دارد؟ فرضیة پژوهش عبارت است از اینکه در میان متفکران مسلمان‌، علامه‌ از نادر کسانی است که در فلسفة سیاسی و نظام اجتماعی اسلام، صاحب دیدگاه مستقلی است‌ که‌ آن را از نصوص آیات و روایات استخراج کرده و سپس با براهین عقلی، مدعاي خویش را به اثبات رسانده است‌.
کلیدواژه‌ها: فلسفه، سیاست، فلسفة سیاسی، علامه طباطبائی، هنجارگرایی، حکومت اسلامی، قرآن کریم، اندیشة سیاسی.

 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
57