تبيين مباني معرفت‌شناسي فمنيسم و قرآن نسبت به ملاحظات‌جنسيتي (در مقام توصيف و هنجار)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf449.28 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره هفتم، پياپي 262 (ويژة جامعه‌شناسي)

معصومه کرامتی / استادیار مجتمع آموزش عالی اسفراین    masoomeh.keramati@yahoo.com
سیدعقیل نسیمی/ دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان        aghil_sn110@yahoo.com
دريافت: 1/12/97                    پذيرش: 19/4/98
چکيده
فمينيسم به‌عنوان يك جنبش اجتماعي و سياسي، تأثیرات مختلفي را در حوزه‌هاي معرفتي برجای گذاشته است. با توجه به نفوذ چشمگير فمنيسم و اثرات اجتناب‌ناپذير آن، هدف اين مقاله از شناخت فمنیسم، به‌عنوان یک مسئله فرهنگی ـ اجتماعی، احساس خطر از جانب این پدیده نوظهور در جامعه اسلامی و جلوگیری از ترویج راه‌حل‌های غربی در راستاي رهایی زن از ستم و تعدی می‌باشد. بی‌شک عدم آگاهی از مبانی نگرش موجود از حیث فرهنگی و اجتماعی مشکلاتی را در جامعه اسلامی به وجود خواهد آورد. لذا شناخت مباني معرفت‌شناختي آن از نگاه قرآن و با استفاده از روش توصیفی و تحليلی، مورد بررسي این نوشتار قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد كه از نظر فمنیست‌ها موارد واقعی مشترک بین دو جنس در بعد معرفت، یکسان است و موارد واقعی، تفاوت بین دو جنس در دستیابی به معرفت، وجود ندارد و در مقام توصیف و هنجار، زن و مرد تفاوتی ندارند.
كليدواژه‌ها: معرفت‌شناسی، فمنیسم، قرآن، جنسیت، ملاحظات جنسي و جنسيتي.
 


 

سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
262
شماره صفحه: 
55