مفهوم و مؤلفه‌های درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf282.08 کیلو بایت

حبیب‌اله لطفی/ کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hal.lotfi@gmail.com
محمدجواد توکلی/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 22/12/98                    پذيرش: 08/03/99
چکيده
درون‌زایی یکی از مؤلفه‌های محوری اقتصاد مقاومتی می‌باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه‌های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه‌های محوری درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی می‌باشد. براساس یافته‌های تحقیق، درون‌زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت‌های ملی با حداکثرسازی بهره‌وری به‌منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به تعریف، درون‌زایی دارای چهار مؤلفة محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می‌باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می‌گیریم که دو هدف اصلی درون‌زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به رابطه درون‌زایی با سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که درون‌زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همچون برون‌نگری، عدالت‌محوری و مردم‌بنیادی دارد.
کلیدواژه‌ها: درون‌زایی، اقتصاد مقاومتی، خوداتکایی، خودکفایی، خودباوری، رشد اقتصادی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
49
صفحه شروع مقاله: 
49
صفحه پایان مقاله: 
60