انفاق، ایثار و مواسات مالی و نقش هریک در توزیع درآمد و ثروت جامعة اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf255.3 کیلو بایت

* یعقوب جمالی/ دانش‌پژوه دکتری فلسفه اقتصاد اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ya.jamali@chmail.ir
محمدجمال خلیلیان اشکذری/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m_khalil411@yahoo.com
دريافت: 05/12/98                    پذيرش: 05/04/99
چکيده
ازجمله ویژگی منحصربه‌فرد اقتصاد اسلامی انفاق، ایثار و مواسات مالی است که نقش بسیار مهمی در توزیع ثروت و درآمد دارند. این امور با وجود ظرفیت بسیار، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. تبیین نقش آنها در توزیع ثروت و درآمد می‌تواند در این راستا بسیار راهگشا باشد. هدف این پژوهش تبیین نقش این موارد در توزیع ثروت و درآمد است، تا با تبیین نقش آنها، آنچه شایسته تقویت این موارد است، رقم خورد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد انفاق، ایثار و مواسات مالی آثار و برکات زیر را به دنبال دارد: تضمین پرداخت داوطلبانه، تقویت قرابت و نزدیکی مردم با نظام اسلامی، عدالت اقتصادی، کاهش فقر، امنیت اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی، تأمین اجتماعی، حذف واسطه‌های غیرلازم، ایجاد محبت و صمیمیت میان مردم، تسریع ظهور آثار توزیع ثروت، اشتیاق مردم به توزیع ثروت، صرفه‌جویی در هزینه‌های توزیع، تعدیل ثروت، تعدیل توزیع ثروت و درآمد، کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی.
کلیدواژه‌ها: انفاق، ایثار، مواسات، توزیع درآمد و ثروت.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
81
صفحه شروع مقاله: 
81
صفحه پایان مقاله: 
90